Regulamin Karty Stałego Klienta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I KARTY STAŁEGO KLEINTA WIELGOLAS OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI PIEKARNI CUKIERNI WIELGOLAS SP. Z O.O. SP .KOM. OD DN. 05.03.2022 ROKU
§ 1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
2) Organizator - Zbigniew Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia Cukiernia Wielgolas Sp. z o.o. Sp. Kom. z siedzibą w Wielgolesie (05-334) przy ul. Mińskiej 35, NIP: 8222341993,
4) Karta – karta uczestnictwa w Programie ludnościowym, wydana Uczestnikowi;
5) Konto – indywidualne konto Uczestnika na stronie www.wielgolas.pl/karta
6) Program Wielgolas – Program Lojalnościowy Wielgolas, prowadzony przez Organizatora;
7) Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego Wielgolas;
8) Saldo Punktowe – łączna pula zebranych przez Uczestnika ważnych punktów na Karcie;
9) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w § 3 ust. 1 Regulaminu
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Programu Lojalnościowego Wielgolas obowiązującego w sklepach sieci.
2. Wydawcą Karty Lojalnościowej Programu Wielgolas będącej nieodzownym elementem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym obowiązującym w sklepach sieci jest Organizator,
3. Celem Programu Wielgolas jest nagradzanie uczestników, którzy dokonują zakupów w sklepach.
4. Z Karty Lojalnościowej Programu Wielgolas stanowiącej istotę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym można korzystać wyłącznie w sklepach sieci.
5. Karta Lojalnościowa Programu Wielgolas nie jest kartą płatniczą.
6. Z tytułu korzystania z Karty Lojalnościowej Programu Organizator nie pobiera od Uczestnika – korzystającego z karty – żadnych opłat lub wynagrodzenia. Uczestnik Programu zobligowany jest do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z połączeniem telefonicznym w przypadkach enumeratywnie wyliczonych w niniejszym Regulaminie. Opłata za połączenie stanowi wartość jednego impulsu jak za połączenia lokalne, zgodnie z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych uczestnika Programu.
§ 3 ZASADY I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO:
1. Uczestnikami Programu mogą stać się pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Programu mogą być również podmioty gospodarcze nabywające towary wyłącznie z wydaniem faktury do paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką,
2. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą otrzymania od kasjera bezpłatnej, plastikowej karty lojalnościowej Programu. Zeskanowanie przez kasjera karty głównej Programu równoznaczne jest z częściową aktywacją konta, tj. Uczestnik już od kolejnej transakcji może uzyskać punkty za dokonywane zakupy oraz korzystać z promocji „Z kartą taniej”; nie może jednak dokonać wymiany zebranych punktów na rabaty przy kasie.
3. Warunkiem całkowitej aktywacji konta, tj. umożliwiająca późniejszą zamianę punktów na rabaty przy kasie, jest uprzednia Aktywacja, która polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do programu.
4. Uczestnik Programu zobligowany jest podczas Aktywacji do prawidłowego podania swoich danych oraz ich aktualizowania
5. Aktywacja związana jest z koniecznością akceptacji Regulaminu Programu oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych związanych z koniecznością prawidłowej realizacji Programu przez Wydawcę.
6. Po dokonaniu Aktywacji, Uczestnik Programu Lojalnościowego może w każdej chwili dokonać kolejnego logowania do indywidualnego konta na stronie www.wielgolas.pl/karta. Przy próbie logowania na konto Klienta system będzie wymagać podania numeru Karty Lojalnościowej Programu (kod kreskowy nadrukowany na plastikowej karcie złożony z 13 cyfr), a także indywidualnego numeru PIN nadanego podczas Aktywacji.
7. Numerem PIN jest data urodzin uczestnika w formie DDMMRRRR.
8. Jeżeli uczestnik nie podał swojej daty urodzin dostęp do konta online jest nie możliwy.
7. Uczestnik Programu za pośrednictwem indywidualnego konta na stronie www.wielgolas.pl/karta może w każdej chwili po dokonania Aktywacji zaktualizować podane podczas Aktywacji dane, w tym ustanowiony numer PIN. Uczestnik Programu ma również możliwość weryfikacji zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej Programu liczby punktów oraz wartości kwotowej rabatu, który za ww. punkty przysługuje.
§ 4 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM:
1. Karta Lojalnościowa Programu posiada unikatowy kod kreskowy przypisany danemu Uczestnikowi Programu oraz startowy numer PIN, który musi zostać zmieniony podczas Aktywacji Online zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Karta Lojalnościowa Programu jest ważna bezterminowo bądź do momentu rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie zgodnie § 2 ust. 6 (nie dotyczy zasad zawartych § 3 ust. 3). Jednocześnie termin ważności Karty Lojalnościowej może zostać zmieniony organizatora Programu. O zmianie terminu ważności Uczestnicy zostaną powiadomieni w drodze ogłoszeń zamieszczanych w sklepach oraz w materiałach promocyjnych sieci sklepów.
3. W przypadku braku transakcji z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej Programu, przez co rozumie się gromadzenie i wymiana punktów na rabaty przez Uczestnika, przez okres kolejnych 12 miesięcy, konto Uczestnika zostaje zablokowane. Zablokowane konto Uczestnika wiąże się z blokadą możliwości wymiany punktów na rabaty, utratą zgromadzonych punktów oraz rezygnacją z uczestnictwa w Programie wraz z usunięciem wszystkich danych podanych podczas Aktywacji Online zgodnie § 2 ust. 3.
4. Karta Lojalnościowa Programu może być używana przez Uczestnika oraz przez Jego najbliższą rodzinę, tj. małżonka, krewnych w linii prostej oraz krewnych do drugiego stopnia w linii bocznej.
5. W przypadku uszkodzenia Karty Lojalnościowej Programu lub innej niemożliwości prawidłowego jej działania, Uczestnik Programu powinien wystąpić do kasjera o wydanie nowej Karty Lojalnościowej, a następnie dysponując uszkodzoną Kartą Lojalnościową Programu oraz nową, wydaną przez kasjera.
6. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Lojalnościowej Programu. Jednocześnie w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Lojalnościowej Programu nie ma możliwości odzyskania zgromadzonego na Karcie salda punktowego.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ZAKUPY ORAZ WYMIANY PUNKTÓW NA RABATY:
1. Zakup towarów w sklepach sieci pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Za każde 2zł wydane w sklepach, w wybranych sklepach Uczestnik otrzyma 1 punkt na Karcie Lojalnościowej Programu.
2. Uczestnik Programu może również korzystać ze specjalnych akcji promocyjnych „Z kartą taniej”, w których dla Uczestnika Programu oferowana jest niższa cena za zakup określonych produktów od ceny promocyjnej lub regularnej dla pozostałych Klientów.
3. Uczestnik Programu powinien okazać kasjerowi Kartę Lojalnościową przed zapłatą za zakupione towary. Punkty są automatycznie zapisywane w systemie oraz na indywidualnej Karcie Lojalnościowej Programu za pomocą czytnika. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty Lojalnościowej przed zapłatą za zakupione towary aczkolwiek przed wydrukowaniem dowodu danego zakupu, punkty nie będą przyznawane. Punkty nie mogą być przyznawane Uczestnikowi na podstawie dowodu zakupu po jego dokonania.
4. Informacja o ilości punktów za dany zakupy oraz saldo punktów zamieszczona będzie na dowodzie zakupu (paragonie) w dolnej jego części. Saldo punktowe zostanie zaktualizowane bezpośrednio po dokonania transakcji z użyciem Karty Lojalnościowej Programu.
5. Punkty są przyznawane jedynie po dokonaniu zapłaty za towary zakupione osobiście przez Uczestnika w punkcie sprzedaży. W razie stwierdzenia przez Organizatora Programu, że punkty zostały przyznane na rzecz Uczestnika, pomimo, że nie był on faktycznym nabywcą towarów (innym niż wskazany w §3 ust. 4 – 4.1.) , Organizator Programu ma prawo do odjęcia przyznanych Uczestnikowi punktów w związku z dokonaniem zakupu przez osobę trzecią.
6. Jeśli Uczestnik Programu dokona zwrotu towaru, za które były przyznane punkty w Programie i żąda zwrotu pieniędzy, wówczas punkty przyznane za zakup tych towarów zostaną w odpowiedniej wysokości anulowane.
7. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakup towarów wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą, talonami
8. Punkty nie są przyznawane za dokonywanie płatności za rachunki (np. telefoniczne itp.), za obrót opakowaniami zwrotnymi, doładowania kart telefonicznych, za zakup papierosów i wyrobów tytoniowych.
Inne produkty niż wskazane w zdaniu 1 mogą zostać wyłączone w każdym czasie z uwagi na uregulowania prawne lub według wyłącznego uznania Organizatora Programu.
9. Uczestnik Programu Lojalnościowego, który dokonał Aktywacji Online zgodnie z § 2 ust. 3, ma możliwość zamiany zgromadzonych punktów na rabaty przy kasie, jeśli na Saldzie Punktowym na przypisanej do Niego Karcie Lojalnościowej przekroczył co najmniej 1000 punktów, czyli równowartość 10 zł. Przelicznik punktów to 1 punkt – 0,04 zł.
9.1. Uczestnik Programu Lojalnościowego TOP ma możliwość zamiany zgromadzonych punktów na rabaty przy kasie wyłącznie w sklepach. Uczestnik Programu Lojalnościowego nie ma możliwości zamiany zgromadzonych punktów na rabaty przy kasie.
10. Organizator zastrzega, że zasady przeliczania punktów na rabaty może w każdej chwili ulec zmianie, np. przy akcjach specjalnych, o czym poinformuje w sklepach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
11. Przysługujący rabat, o którym mowa w § 4 ust. 9., obniża należność za dokonywaną transakcję o kwotę uzyskaną z zamiany punktów zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej Programu na rabat kwotowy. Rabat kwotowy w ten sposób uzyskany może pomniejszyć należność za określoną transakcję maksymalnie o 50% wartości paragonu fiskalnego.
11.1 Punkty za transakcję z wykorzystaniem rabatu bedą naliczane od wartości paragonu fiskalnego pomniejszonego o uzyskany rabat.
12. Rabat kwotowy uzyskany z zamiany punktów zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej Programu nie będzie przyznawany za dokonywane płatności za papierosy i wyroby tytoniowe, płatności za rachunki (np. telefoniczne itp.), za obrót opakowaniami zwrotnymi, doładowania kart telefonicznych.
13. Uczestnik Programu Lojalnościowego który chce wymienić zgromadzone punkty na rabaty i ma ku temu możliwość zgodnie z § 4 ust. 9 powinien zakomunikować ten fakt kasjerowi przed dokonaniem płatności za transakcję.
14. Informację o wysokości przysługującego rabatu za zgromadzone na Karcie Lojalnościowej Programu punkty można uzyskać bezpośrednio u kasjera, na indywidualnym koncie na stronie internetowej www.wielgolas.pl/karta.
15. Punkty zgromadzone w Programie, a niewykorzystane w okresie 18 miesięcy od dnia ich nabycia, tracą ważność i mogą zostać usunięte przez Organizatora z salda.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości punktów bądź realizacji mechanizmów opisanych § 5 rozpatrywane będą po przedstawieniu przez Uczestnika Programu dowodów zakupu, tj. paragonów lub faktur potwierdzających dokonanie transakcji.
§6 REKLAMACJE
1. Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej/elektronicznej na adres: karta@wielgolas.pl
2. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości punktów bądź realizacji mechanizmów opisanych § 4 rozpatrywane będą po przedstawieniu przez Uczestnika Programu dowodów zakupu, tj. paragonów lub faktur potwierdzających dokonanie transakcji.
3. Korzystanie z Karty Lojalnościowej w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Uczestnika wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.
5. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
6. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator –Zbigniew Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia Cukiernia Wielgolas Sp. z o.o. Sp. Kom. z siedzibą w Wielgolesie (05-334) przy ul. Mińskiej 35, zwany na potrzeby niniejszego paragrafu „Administratorem”.
2. W momencie Aktywacji przez Uczestnika, dochodzi do zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,
umowy udziału w programie lojalnościowym Program (dalej: „Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych niezbędnych do Aktywacji konta Uczestnika Programu TP, tj. imię, adres e-mail, miejscowość oraz numer telefonu ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem uzyskania całkowitej aktywacji konta Programu i korzystania z prawa do wymiany punktów na rabaty przy kasie. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia całkowitą aktywację konta Uczestnika i wymianę punktów na rabaty przy kasie. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: rodo@wielgolas.pl.
5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu:
a. organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie– podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość przedstawienia Uczestnikom informacji o usługach Administratora, przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb
i zainteresowań Uczestników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
c. poprawnego działania strony internetowej www.wielgolas.pl/karta, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania
ze stron internetowych strony www.wielgolas.pl/karta w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o zachowaniu w sieci czy adresie IP Uczestników, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami
związanymi z członkostwem w Programie.
6. Dane osobowe Uczestników Administrator przekazuje:
a. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej,
b. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Administratora:
a. przez okres uczestnictwa Uczestnika w Programie w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu
i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie,
b. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa
w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c. do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
d. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, a w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania Umowy lub na podstawie zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora danych osobowychw ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
12. Dane osobowe Uczestników Programu Lojalnościowego przetwarzane będą w siedzibie Organizatora w Sokołowie Podlaskim, do którego dostęp jest ograniczony i kontrolowany. Dostęp zdalny realizowany będzie poprzez szyfrowane połączenie przez protokół https (TLS/SSL) opartyo kontrolę dostępu bazującą na podaniu numeru Karty Lojalnościowej Programu i numerze PIN (haśle) nadanemu indywidualnie przezUczestnika Programu podczas Aktywacji Online. Prezentowane dane będą maskowane.
13. W związku z wyrażeniem przez Uczestnika odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe), Administrator będzieprzetwarzał dane osobowe Uczestnika w zakresie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych. Wyrażenie takiej zgodyjest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie TOP, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Uczestnikom informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do preferencji Uczestnika. Udzielona zgoda może w każdym momencie wycofana w poprzez kontakt naadres: karta@wielgolas.pl, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego, w tym informacje dotyczące Salda Punktowego, przysługującego rabatu kwotowego za zgromadzone punkty oraz w innych sprawach związanych z Programem Lojalnościowym, można uzyskać pisząc na adres e-mail: karta@wielgolas.pl.
2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestnika Programu Lojalnościowego, Dział Obsługi Klienta zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej, w szczególności o numer Karty Lojalnościowej Programu oraz numeru PIN indywidualnie ustanowionego podczas Aktywacji Online. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej Organizator nie jest zobowiązany do realizacji wniosków niezidentyfikowanego Uczestnika.
3. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Wszystkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach, chyba, że Organizator wskaże datę późniejszą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu lub zmian w regulaminie Programu Lojalnościowego, w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach.
5. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu Lojalnościowego nie mogą być przeniesione, w szczególności scedowane przez Uczestnika na osobę trzecią,
6. Naruszenie przez Uczestnika zasad Programu określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych punktów, utratę ważności Karty Lojalnościowego Programu oraz usunięcie Uczestnika wraz z usunięciem wszystkich jego danych osobowych z Programu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz w odniesieniu do akcji specjalnych – regulaminy tych akcji. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów akcji specjalnych, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów akcji specjalnych.
8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej – karta@wielgolas.pl.